Brigády

Plánovane práce:

Štvrtok  31.3.2022 od 09:00 od. máme objednané zemné práce, tak by sa nám zišla malá pomoc. Ak zaregistrujete tento oznam, skúste reagovať.

Ďakujem

Borz, 29.3.2022 o 21:55 hod.

Tu pripravujeme prehľad plánovaných aktivít.  Zamerané budu na kolektívne alebo individuálne práce…

E-mailom môžete dávať aj vlastné podnety.

Riešiť oporný múr k valom na 25 m
Opraviť lavičky
Drevo pripraviť
Pražce upratať od mostíka
Príjazdová cesta – zasypanie  výtlkov
Príjazdová cesta – kanalizačné vpuste priepustov
Upraviť násyp terčovej 25 m  čiary vysypaním štrku
Odvodňovanie lúk od priepustov

J.Borz