Závery valného zhromaždenia 6.2.2020

Závery valného zhromaždenia 6.2.2020

7. januára 2019

6. februára 2020 ( štvrtok ), o 17:30 hod. sa v klubovni Krytej strelnice na Radlinského 17, uskutočnilo verejné Valné zhromaždenie ZZ PO MA Schulerloch.

Obsiahly program a voľby novej správnej rady prebehli za prítomnosti čestného hosťa, predsedu Športovej komisie mesta Spišská Nová Ves Olivera Búzu.

Závery boli zhrnuté do Uznesenia z ktorého uvádzame výber hlavných heslovite:

VZ schválilo : Plán hlavných úloh ZZ PO MAS na rok 2020

Kalendár športových podujatí na rok 2020

Rozpočet a plán hospodárenia ZZ PO MAS 2020

VZ zvolilo na ďalšie 4 ročné obdobie Správnu radu v tomto zložení: Ing. Jozef Borz, Mgr. Gustáv Krajči, Ing. Jozef Repko, Ing. Vadislav Vastuško a František Šoltés

Dozorná rada :Ing. arch. Michal Kuvik, Mgr. Ing. Róbert Miček a Radoslav Hozza

Štatutárny zástupca a predseda Správnej rady : Ing. Jozef Borz

VZ si vytýčilo priority na r. 2020:

  • spracovať žiadosti o dotácie z fondov a od mesta Spišská Nová Ves v zmysle VZN č. 6/2013,

  • uskutočniť verejnú súťaž MAS CUP v duchu branno-orientačných súťaži (streľba, orientačný beh a bicykel),

  • vytvoriť podmienky pre vznik „Tréningových skupín“,

  • vytvoriť širšiu realizačnú skupinu na zabezpečenie projektu „Zasnežovanie bežeckých trás“ v zimnom období, ak bude málo prírodných zrážok,

  • vypracovať ponuku pre školy na využitie priestorov MAS najmä v rámci brannej výchovy.

Hlavne chceme orientovať aktivity k prehĺbovaniu komunitného spôsobu života a zmysluplného využívania voľného času mládeže i celých rodín.